არსებობს ავსტრალიაში მოსახლეობის ზრდის შეზღუდვები?

Original web-page: http://www.herinst.org/envcontext/limits/studies/population.html

ავსტრალიაში მოსახლეობის ზრდის შეზღუდვის შემთხვევა

მრავალი ადამიანისთვის, ავსტრალიის დიდი კონტინენტი, როგორც ჩანს, ნაკლებ ცხოვრობს ჩვიდმეტი მილიონი ადამიანით. მაგრამ ეს სურათი შეცდომაში შეჰყავს: კონტინენტის დიდი ნაწილი არამარცხვია ადამიანისთვის, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო მიწის და ხელმისაწვდომი წყლის რაოდენობა მცირე მიწის ფართობთან შედარებით მცირეა. უფრო მეტიც, მოსახლეობის ეროვნული საბჭოს (NPC) მოსახლეობის საკითხთა კომიტეტის თანახმად, ”არსებობს სერიოზული შეუსაბამობა არსებული წყალმომარაგების განაწილებასა და მოსახლეობას შორის, წყალმომარაგება ექვემდებარება სეზონურ და წლების მიხედვით ცვალებადობის მაღალ დონეს, მიწას. სასტიკად არის დეგრადირებული, ნიადაგები თხელი და დაუცველია გაუარესებისგან“ (1992, გვ. 41). გარდა ამისა, ავსტრალიაში მრავალი სახეობა გადაშენებულია ან საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჰაბიტატების გაფართოებას.

ავსტრალიას მოსახლეობის მაღალი ზრდის ტემპი აქვს სხვა მაღალშემოსავლიან ქვეყნებთან შედარებით, ძირითადად იმიგრაციის მაღალი დონის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ შობადობა ჩანაცვლების დონეზე დაბალია, ასევე დონის ბუნებრივი ზრდა არსებობს. ეს გამოწვეულია მოსახლეობის მიერ მოსახლეობის ზრდის ზრდის დაგვიანებით, რაც გამოიწვია ბავშვთა ასაკის ქალთა რიცხვმა. მეცნიერთა შორის ძალიან ცოტაა შეთანხმება, თუ რამდენ ადამიანს შეუძლია მხარი დაუჭიროს ავსტრალიას, და კიდევ იმაზე ნაკლები, თუ რა გავლენას მოახდენს გარემოზე მაღალი მოსახლეობის მაღალი დონე. ზოგიერთი ბიოლოგი, გეოგრაფი და გარემოსდამცველი ამტკიცებს, რომ ავსტრალიას უკვე ჰყავს უფრო მეტი ადამიანი, რომლითაც გარემოს გაუმკლავდება და მოსახლეობის მდგრადი დონე უფრო მეტს ათი მილიონ ადამიანს წააგავს.

საქმე ავსტრალიაში მოსახლეობის ზრდის შეზღუდვის წინააღმდეგ

მიწის დეგრადაცია ზოგჯერ მიეწოდა მოსახლეობის დონეს. მაგრამ NPC–ს მოსახლეობის საკითხთა კომიტეტი ამტკიცებს, რომ ავსტრალიის ნიადაგები ორმოცდაექვსმეტ მილიონზე მეტ ადამიანს (როგორც ავსტრალიის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ) კვებავს, და რომ ისინი უფრო მეტ ხალხს აწვდიან მატყლსა და ბამბას. უფრო მეტიც, იგი ამტკიცებს, რომ ნიადაგზე მიყენებული ზიანი ანაზღაურდა ძალიან მცირე პოპულაციებით: კოლონიური დევნილები, რომლებმაც მიწა გაასუფთავეს და ფერმერები (ახლა მთლიანი მოსახლეობის 5 პროცენტზე ნაკლები), რომლებიც ჯერ კიდევ ასუფთავებენ მიწას და ზოგჯერ იწვევენ შემდგომ ნიადაგს. ეროზია. ანალოგიურად, სამთო აგრეთვე უზრუნველყოფს ფართო მოსახლეობის საჭიროებებს. კომიტეტი ამტკიცებს, რომ “ნებისმიერი ინდუსტრიის გარემოზე ზემოქმედება, რომელიც ექსპორტს უწევს მისი პროდუქციის ძალიან დიდ ნაწილს, შესაბამისად არის სუსტი დაკავშირებული შიდა მოსახლეობის საჭიროებებთან და მოთხოვნებთან” (გვ. 41-2).

ლიუბა ზარსკი, ეკონომიკური კონსულტანტიც ამტკიცებს, რომ სანაპირო ტურისტების განვითარებაც კი აზიის – წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური ზრდის შედეგია, ვიდრე ავსტრალიაში მოსახლეობის მხრიდან ზეწოლა. ”მიუხედავად იმისა, რომ ემიგრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს გარემოსდაცვითი პრობლემების გამწვავება, ემიგრაციაში მყოფი ძლიერი შეზღუდვები თავისთავად ბევრს გააკეთებენ ავსტრალიის მიწათმოქმედების დასადგენად, სატყეო პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად ან სანაპირო ზოლის შესანარჩუნებლად” (1991, გვ. 125).

ტარების მოცულობა

მოსახლეობის ბიოლოგები ზოგჯერ საუბრობენ ტერიტორიის „ადამიანთა ტევადობაზე“. ეს ეხება “რესურსების მოხმარების მაქსიმალურ მაჩვენებელს და ნარჩენების გატანის შესაძლებლობას, რომელიც შეიძლება განუსაზღვრელი ვადით შენარჩუნდეს განსაზღვრულ რეგიონში, ეკოლოგიური პროდუქტიულობისა და მთლიანობის პროგრესულად გაუფასურების გარეშე” (ფრანგ. 1991, გვ. 123). გამოყენებული კიდევ ერთი ტერმინია ”ულტურული ტევადობა”, რომელიც ცნობს, რომ ადამიანი არ იპოვის სასურველი ცხოვრებას ადამიანის ტევადობის საზღვრებში, რადგან ცხოვრების ხარისხი მიუღებელი იქნებოდა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სამყარო შეიძლება დაეხმაროს კიდევ ბევრ ადამიანს, რომლებიც ცხოვრობენ საარსებო ცხოვრების წესის – მაგრამ ეს არის ის, რაც გვინდა?

გავლენა, რომელსაც მოსახლეობა აქვს ფართობზე, აშკარად დამოკიდებულია მათ პრაქტიკასა და კულტურაზე, განსაკუთრებით იმაზე, თუ რამდენ რესურსს მოიხმარენ ისინი და მათი გაუქმება. ჯა კუშმანი და ენდრიუ ბატი, მოსახლეობის ბიოლოგები, აღნიშნავენ, რომ ავსტრალიის კონტინენტს “შეუძლია უფრო მეტი შვედეთის მხარდაჭერა (და ბევრად მეტი ეთიოპიელი) ვიდრე ამერიკელები” (1992) იმის გამო, რომ განსხვავებები აქვთ ამ ერების მიერ ხალხის რაოდენობებში. მოიხმარენ როგორც ავსტრალიელებს, როდესაც ისინი აქ მივიდნენ, რადგან ავსტრალიელები მოიხმარენ თითქმის იმდენი ადამიანი, რამდენიც ჩრდილოეთ ამერიკელები)

გარემოს დეგრადაცია არის ხალხის რიცხოვნობის პროდუქტი, თითო ადამიანზე მოხმარება და მოხმარების თითოეული ერთეულის გარემოზე ზემოქმედება. ავსტრალიაში მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა გავლენას მოახდენს ავსტრალიის რესურსების გამოყენებაზე, თუ დამატებითი ნომრების ანაზღაურება შესაძლებელია ადამიანზე დაბალი მოხმარებით ან რესურსების გაზრდით და ეფექტურობით. NPC-სთვის ჩატარებულ კვლევაში, გ. მაკგლინის შეფასებით, იმისთვის, რომ რესურსების მოხმარება მუდმივად შენარჩუნებულიყო, ხოლო მოსახლეობა და შემოსავლები მიმდინარე ტემპებით მატულობდნენ, საჭიროა რესურსების გამოყენების ეფექტურობის 3.11 პროცენტით ზრდა წელიწადში. ამასთან, NPC-ს მიერ გამოქვეყნებულმა სხვა კვლევამ აჩვენა, რომ ეფექტურობის ზრდა არ აღემატებოდა 2.1 პროცენტს 1965 წლის შემდეგ. (მოსახლეობის საკითხთა კომიტეტი 1992, გვ. 44)


წყარო: შერონ ლოცულობს/Sharon Beder, ბუნება მდგრადი განვითარების, მე -2 ედ. მწიგნობარი, ნიჰამე, 1996, გვ. 159-61.

© 2001 Sharon Beder